Fenetro

 > 

Kontakt

Zapytanie ofertowe

Zielona Góra, dnia 04.05.2023 r.

FENETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
REGON: 369828428, NIP: 9731056296
z siedzibą pod adresem
ZIELONA GÓRA, kod 65-137 ZIELONA GÓRA ul. POZNAŃSKA, nr 24B

przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie nowego środka trwałego a to:

urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, a to: chwytak i manipulator (samojezdny)

Specyfikacja i parametry techniczne nie mniejsze niż:

Przeznaczenie - narzędzie pracy dla przyszłego pracownika na stanowisku serwisanta do testowania i zarządzania dostępem do paneli klienta i administratura, testowanie funkcji systemu, w tym praca zdalna lub w terenie.

Zakup urządzenia jest niezbędny i zasadny z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji co wynika bezpośrednio z założeń techniczno-technologicznych wdrażanego środowiska dla nowej innowacyjnej usługi monitorowania i aktywnego zarządzania energią układów pasywnego budynku poprzez dedykowany system mechatroniczny.

Wymagania formalne:

Miejsce i sposób składania ofert:

 • Oferty można składać na adres poczty e-mail: kk@fenetro.com.pl (przy czym elektronicznie oferta winna być złożona do dnia 18.05.2023 r. do godziny 23.59.59) , za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych od 04.05.2022 r. do 18.05.2023 r. w godz. od 8:00 do 15:00. 2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 • Do oferty należy dołączyć potwierdzenie pobrania niniejszego zapytania ofertowego zawierające także oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2.
 • Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych bądź ofert częściowych.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.
 • Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod adresem poczty e-mail: kk@fenetro.com.pl , pod nr telefonu +48 504 031 082 lub w siedzibie Zamawiającego pod adresem 65-137 Zielona Góra ul. Poznańska 24b w dniach od 04.05.2023 r. do 18.05.2023 r. w godz. od 8:00 do 15:00. Osoba do kontaktu to Krzysztof Kuryata – Prezes Zarządu.
 • Prawidłowa i kompletna oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 zawierający także oświadczenie o braku powiązań, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę.
 • Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na Zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
 • Oferta złożona po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego Załącznik nr 2-potwierdzenie i oświadczenie wykonawcy ws. powiązań lub nieprzygotowana na formularzu ofertowym wg Załącznika nr 1 nie będzie podlegała rozpatrzeniu;
 • W treści Oferty należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
 • W przypadku, gdy Oferent pominie kryterium lub rubrykę oferty, oferta zostanie uznana za nieważną.
 • Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu.
 • Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu Oferty do Zamawiającego na wskazany adres.
 • Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Do zapytania dołącza się Załącznik nr 3 stanowiący wzór umowy dla Wykonawcy, na którym zostanie spisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Umowa ta zostanie spisana po zakończeniu postępowania zakupowego i wyłonieniu Wykonawcy. Do umowy tej zostaną wpisane dane bezpośrednio zgodne z formularzem ofertowym.
 • Do niniejszego zapytania ofertowego załącza się obowiązujące formularze a to:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Potwierdzenie i oświadczenie Wykonawcy ws. powiązań,

Załącznik nr 3 - wzór umowy, która zostanie spisana z wyłonionym Wykonawcą.

Objaśnienie ws. równoważności elementów:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

IPCn = CN/CB x 70 pkt.

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 70 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób: Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta liczony w miesiącach (wymagane nie mniej niż 24 miesiące) IPGw – łącznie do 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

IPGw = ILGB / ILGN x 15 pkt.

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPGw – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”,

ILGN – najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych,

ILGB – ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej).

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) IPSe – 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej” IPSe licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób:

 • od 0 dnia – do 2 dni – 15 pkt;
 • od 3 dni– do 4 dni – 10 pkt;
 • od 5 – do 7dni –5 pkt;
 • powyżej 7 – 0 pkt.

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień roboczy).

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Z poważaniem, Krzysztof Kuryata Prezes Zarządu

Pobierz plik .DOC z formularzem ofertowym oraz treścią zapytania ofertowego